perpūsti

perpūsti
pérpūsti 1. intr, tr. SD395, N, K kiaurai pereiti (apie vėją): Perpučia vėjas SD301. Žalioms arba šlapioms malkoms laikyti tinkamiausia vieta perpučiamuose pastatuose . Prie ežerui krūmiukai tokie būdavo, tai dabar suaugę, vėjas neperpučia Alks. Toks vėjas kiaurai pérpučia Rm. Ot vėjas, kad ir per kailinius pérpučia . Vėjas bakūžę kiaurai perpūs . 2. tr. pučiant nugairinti, pažeisti (apie vėją): Pareini nusibraidęs, vėjų pūstas perpūstas, ir atitirpsti troboj, rankas kojas kitaip judini J.Balt. Stiprą žmogų keli vėjai párputa, i tai nėko Krš. Vė[ja]s párpūtė, kiaulikės pakilo Krš. Sėdaus pryš vėją [važiuodama], akis parpūtė, nu to ir pagedo akys Šts. Párpūtė vėjas, ir pradėjo dantys skaudėti Up. 3. tr. kiaurai pučiant padžiovinti: Da va tegul vėjas kiek pérpūs, ir galima bus vežt Ktk. Kai miežius pérpūs, eisim rišti Mrj. 4. tr. perleisti oro srovę: Anglis párputa su garu Pln. Nušlavinė[ja] šlamus [nuo grūdų] i párputa Krš. 5. tr. pučiant pernešti: Galinga oro srovė perpučia betono dulkes iš vienos upės pusės į kitą . 6. tr. burna pučiant perskirti: Sruba riebi, nepárputama Krš. 7. tr. per daug pripūsti: Pūsdamas párpūtė jis pūslę, kad turėjo sprogti J. 8. refl. per ilgai pučiant sau pakenkti: Pársipūtė trūbu ir mirė Šts. Lūpos pársipūtė, negaliu bepagrajyti; pritrenkė lūpas pri dantų Šts.
◊ vė́jo pérpučiamas Šts menkas, silpnas: Karvė išmito menkai – vė́jo párputama Lkv.
\ pūsti; antpūsti; apipūsti; atpūsti; dapūsti dapučia dapūtė; įpūsti; išpūsti; nupūsti nupučia nupūtė; papūsti; parpūsti; perpūsti; prapūsti; pripūsti; razpūsti; supūsti; užpūsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • perpūsti — pérpūsti vksm. Pérpučiamas drabùžis, pãstatas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antpūsti — antpū̃sti, añtpučia, añtpūtė (ž.) 1. tr. LL101 užnešti, pučiant vėjui: [Kerpių] sėklos yra didei smulkios ir nu vėjų didei lengvai gal būti antputamos S.Dauk. 2. tr. pučiant užtikti, rasti: Vėjai neantpūtė tokio dvaro, paukščiai neantlėkė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apipūsti — apipū̃sti, apìpučia, apìpūtė, appū̃sti tr. 1. SD236, K, Š bent kiek paliesti pučiant: Eik, gaspadinėle – vėjas apipūs, palengvės ant širdies J.Balt. Lauke ją apipūtė speigas rš. Mokslininkai paimdavo bet kokį daiktą ir apipūsdavo jį tai šiltu,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpūsti — atpū̃sti, àtpučia, àtpūtė 1. intr. pučiant priartėti (apie vėją): Atpūtė šiaurės vėjas, nupūtė vainiką KlvD127. Atpučia šiaurus vėjas: laužys tau žalias šakeles DvD110. Atpūsk, vėjelis, nuo rytelių, atnešk man kardelį nuo tėvelių NS1060. | refl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dapūsti dapučia dapūtė — ×dapū̃sti, dàpučia, dàpūtė (hibr.) 1. tr., intr. LVI438 pripūsti. 2. tr. J užpūsti. pūsti; antpūsti; apipūsti; atpūsti; dapūsti dapučia dapūtė; įpūsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpliūšinti — tr. šnek. 1. atspurinti, atbrizginti: Mezgė, ardė ir siūlus išpliūšino Ldk. Tu visą botagą išpliūšinai arklius varinėdamas Ktk. Linelius brauktuve išmušė, išpliekė, išpliūšino Klt. | refl.: Botagas išsipliūšino, ir suduot padabnai nemožna Mlt. 2 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpūsti — išpū̃sti, ìšpučia, ìšpūtė; SD421, Q54, R33 1. tr., intr. Ds išstumti, išvaryti, išnešti (apie vėją): Ir išpūtė mergelę iš juodojo laivelio JD97. Jei brolelių žiedelis pirktas, išpūsčiau į kraštelį Bs080. Aš pasamdyčiau šiaurų vėjužį, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • košti — 1 košti, ia, ė 1. tr. SD23, R, M valyti skystį pro medžiagą ar sietelį nuo nereikalingų priemaišų, filtruoti: Košk pieną par koštuvį J. Pieną per audimą košti KII181. Pieno, vandens košiamas indelis (koštuvis) buvo jam reikalingas J.Jabl. Vaškas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nupūsti nupučia nupūtė — nupū̃sti, nùpučia, nùpūtė 1. tr. Štk pučiant nugairinti (apie vėją): Puspūrę bulvių atkišo, ir tos pačios vėjo nupūstos, žaliuonim paėjusios J.Balt. Nors vėjo nupūsta, tečiaus buvo čiuini, niekas už baidyklę į kanapius negalėjo statyti M.Valanč …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papūsti — papū̃sti, pàpučia, pàpūtė; Q37, H156 1. intr. kiek pūsti (apie vėją): Papūsk, vėjeli, nuo tos pusės, atnešk žodelį nuog matušės JD2. Ir pàpūtė vėjelis, pasiūbavo laivelis (d.) Srj. An kaimų ne teip šiulta, vėjas geriau pàpučia Ds. Vėjui… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”